W czerwcu 2007 postanowiliśmy powołać kapitułę, która odtąd będzie wybierać laureatów “Żaru Serca”. Mimo, że wyróżnienie to zachowuje nadal charakter jezuicki, ośrodek “Xaverianum” pragnie włączyć w to dzieło także ludzi świeckich, aby nagroda zyskała bardziej uniwersalny wymiar.

W tym roku nagrodę “Żar Serca” będziemy wręczać już po raz dwudziesty. 

Na najbliższym spotkaniu kapituły, spośród wielu zgłoszonych kandydatur, kapituła wybierze trzy najbardziej godne tej prestiżowej w naszym regionie nagrody. 
 

Statut nagrody “Żar Serca”

Nagroda

1. Nagroda „Żar Serca” powołana została do istnienia w 1997 roku przez Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum” (J.O.F.i K. „Xaverianum”) z inicjatywy ojców Wojciecha Ziółka SJ i Pawła Kosińskiego SJ, pod patronatem Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. 
 
2. Jej celem jest:

a) wyróżnienie ludzi z Opola i województwa opolskiego, którzy podobnie jak św. Franciszek Ksawery, patron Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury „Xaverianum”, z poświęceniem i zapałem realizują wielkie i święte pragnienia życiowe
b) promowanie chrześcijańskich postaw, kultywowanie służby i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka w środowisku akademickim, instytucjach kulturalnych, charytatywnych i społecznych
c) integracja ludzi z różnych środowisk Opola i województwa opolskiego, wspieranie wartości współpracy międzyludzkiej
 
3. Fundatorem nagrody jest J.O.F.i K. „Xaverianum”.
 
4. Nagroda ma znaczenie prestiżowe. Laureaci otrzymują dyplom oraz statuetkę „Żar Serca”. Wręczana jest podczas uroczystej Gali na zakończenie dorocznych „Dni Xaverianum”.
 
5. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
a) pracownik akademicki uczelni
b) młodzież studencka
c) instytucja, osoby lub osoba spoza środowiska akademickiego
 
6. Osoby lub osoba nominowana do nagrody „Żar Serca”:
a) wytrwale i z pasją realizuje swoje najgłębsze pragnienia
b) swoją postawą, poświęceniem, twórczym myśleniem, zaangażowaniem przyczynia się do budowania dobra wspólnego
c) poświęca swój czas i energię drugiemu człowiekowi w sposób wyróżniający się w swoim środowisku
d) wybija się szczególnie w jakiejś dziedzinie swojej pracy zawodowej, pociągając innych do naśladowania
e) angażuje się w dzieła społeczno-charytatywne
f) w swoim codziennym życiu promuje kulturę i wartości chrześcijańskie
g) dąży do tworzenia wokół siebie, w środowisku pracy i nauki, atmosfery sprzyjającej ludzkiemu rozwojowi
h) cieszy się dobrą opinią w swoim środowisku
i) musi mieszkać i działać w Opolu lub na terenie województwa opolskiego

Kapituła

7. W skład kapituły wchodzi 10 członków:
a) Prowincjał Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego lub jego delegat
b) dyrektor J.O.F.i K. „Xaverianum”
c) zastępca dyrektora J.O.F.i K. „Xaverianum”
d) student należący do J.O.F.i K. „Xaverianum”
e) sześciu laureatów nagrody „Żar Serca”
 
8. Członkostwo w kapitule trwa:
a) w przypadku laureatów „Żaru Serca” 5 lat (z możliwością wyboru na następną kadencję)
b) w przypadku dyrektora J.O.F.i K. „Xaverianum” i jego zastępcy do czasu odwołania z pełnionej funkcji przez prawowitego Przełożonego Prowincji
c) w przypadku studenta do ukończenia studiów bądź zaprzestania uczęszczania do J.O.F.i K. „Xaverianum”
 
9. Powoływanie członków kapituły:
a) nowych członków powołuje kapituła spośród  laureatów nagrody „Żar Serca”
b) powoływanie nowych członków odbywa się na walnym zgromadzeniu, drogą elektroniczną bądź telefoniczną
c) prowincjał, dyrektor J.O.F.i K. „Xaverianum” oraz jego zastępca wchodzą w skład kapituły z urzędu
 
10. Członkowie kapituły pełnią swoje funkcje honorowo
 
11. Przewodniczącym kapituły jest aktualnie urzędujący dyrektor J.O.F.i K. „Xaverianum”
 
12. Do zadań przewodniczącego należy:
a) zwoływanie walnego zgromadzenia kapituły, na którym odbywa się wyłanianie laureatów do nagrody „Żar Serca” (nie później niż do 15 listopada)
b) przyjmowanie i opracowywanie wniosków o przyznanie nagrody „Żar Serca” oraz przedstawianie ich na walnym zgromadzeniu
c) koordynowanie i techniczna organizacja pracy kapituły
d) prowadzenie walnego zgromadzenia kapituły
 
13. Zadania kapituły:
a) wyłanianie laureatów do nagrody „Żar Serca”
b) powoływanie nowych członków kapituły
 
14. Zadania członka kapituły:
a) udział w walnym zgromadzeniu kapituły
b) zgłaszanie kandydatur do nagrody „Żaru Serca”
c) promocja wartości i postaw związanych z nagrodą „Żar Serca” w swoim środowisku
 
15. Tryb wyłaniania laureatów:
a) kandydatów do nagrody mogą zgłaszać na ręce Przewodniczącego kapituły: członkowie kapituły, osoby prawne lub prywatne
b) termin zgłaszania kandydatów upływa 31 października każdego roku
c) wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać krótki życiorys kandydata oraz wszystkie informacje i materiały niezbędne do merytorycznej oceny, czy dany kandydat spełnia kryteria, jakich wymaga się do przyznania nagrody „Żar Serca” (patrz rozdz. I punkt 6)
d) laureaci wybierani są na walnym zgromadzeniu kapituły, najpóźniej do 15 listopada, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów

16. Decyzja kapituły jest ostateczna