I UWAGI WSTĘPNE

 1. Organizatorem „Nocnego Śpiewania” jest Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie.
 3. Zgłoszenie swego uczestnictwa w „Nocnym Śpiewaniu” jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. „Nocne Śpiewanie” ma na celu propagowanie twórczości MŁODZIEŻY I STUDENTÓW– w związku z tym w przeglądzie mogą brać udział wyłącznie STUDENCI ORAZ UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (dotyczy to zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów).
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgody na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny ZOBOWIĄZANY jest podpisać w formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej. Uczestnik w dniu konkursu ma obowiązek dostarczyć ZGODĘ OPIEKUNA PRAWNEGO w formie papierowej do organizatorów. Jeśli zgoda nie zostanie dostarczona, może to skutkować usunięciem z listy uczestników nawet w dniu w konkursu.
 3. „Nocne Śpiewanie” jest konkursem amatorskim, w związku z tym uczestnikami mogą być jedynie wykonawcy „nieprofesjonalni”. Liczba miejsc jest ograniczona (max. 15 wykonawców), decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W części konkursowej NIE MOGĄ brać udziału LAUREACI 1., 2. i 3. miejsca z lat ubiegłych.
 5. Laureaci z lat ubiegłych (dotyczy miejsc 1-3) mogą zgłaszać się do przeglądu, jednakże wystąpią w części pozakonkursowej.

III ZGŁOSZENIA I ZAPISY

 1. Zainteresowani wykonawcy/zespoły zgłaszają chęć swojego uczestnictwa najpóźniej 21.11.2019 do godz. 22:30 przesyłając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane.
 2. Zgłaszający się uczestnicy powinni podać: imię i nazwisko wykonawcy/nazwę zespołu i skład, rok nauki/rok i kierunek studiów, nazwę szkoły/uczelni, tytuły utworów, wymagania sprzętowe.
 3. Uczestnicy konkursu mają możliwość zaprezentowania tylko 2 utworów – przynajmniej jeden z nich w j. polskim (czas występu nie może przekraczać 15 min.). Prezentacja powinna obejmować utwory dwóch różnych wykonawców.
 4. Organizatorzy „Nocnego Śpiewania” zapewniają nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych.
 5. Podczas występu dopuszcza się podkład muzyczny z płyty CD, pliku audio lub akompaniament “na żywo” – forma i rodzaj akompaniamentu muszą zostać wcześniej zgłoszone organizatorom. Wykonawca musi sobie zapewnić niezbędny sprzęt do wykonania swoich utworów.

IV NAGRODY

 1. Organizatorzy przyznają Nagrodę Główną za zdobycie I miejsca, oraz dwie nagrody za zdobycie II i III miejsca.
 2. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami za udział w „Nocnym Śpiewaniu”.

V REJESTROWANIE WYSTĘPU

 1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy zainteresowani wykonawcy/zespoły wyrażają zgodę na rejestrowanie oraz publikację obrazów i dźwięków ze swoich występów w formie zdjęć i nagrań audio/wideo
 2. Celem owych działań jest udostępnienie wymienionych w punkcie pierwszym materiałów w serwisach społecznościowych (YouTube, Facebook itp).
 3. Organizator nie będzie czerpał żadnych korzyści finansowych z tytułu publikacji i udostępniania treści wymienionych w punkcie pierwszym i drugim.

VI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika oparte jest na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (“RODO”)
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu następuje w celu zgłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rejestracji do konkursu, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wysłanie zgłoszenia.
 5. Dane uczestnika są przetwarzane do momentu:
  1. w których ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wzięciem udziału w konkursie
  2. na organizatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny
  3. w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi później
 6. Uczestnik ma prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych
  2. sprostowania swoich danych osobowych
  3. usunięcia swoich danych osobowych
  4. żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  5. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art 6. ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora)
 7. W celu realizacji powyższych uprawnień należy zwrócić się do organizatora w formie pisemnej lub dokumentowej.
 8. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  1. kontrahenci organizatora współpracujący z nim
  2. media
 9. W przypadku gdyby uczestnik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe nie wychodzą poza Europejski Obszar Gospodarczy