I UWAGI WSTĘPNE

 1. Organizatorem „Warsztatów Pieśni Dominikańskich u Jezuitów” jest Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie.
 3. Zgłoszenie swego uczestnictwa w ,,Warsztatach Pieśni Dominikańskich u Jezuitów” jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

II ZAPISY

 1. Zapisy odbywają się przez system rejestracji internetowej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 2. Zapisy zakończą się z dniem 23 lutego 2020 roku o godzinie 14:00.

III UCZESTNICY

 1. Udział w warsztatach mogą wziąć osoby od szesnastego roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa osób pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia jest pisemna ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO.
 3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie rejestracji internetowej oraz uiszczenie opłaty (całkowity koszt warsztatów wynosi 100 zł od osoby), bez względu na to, w ilu dniach warsztatów się uczestniczy.
 4. Opłata dla wokalistów: zaliczka (zaliczka co do zasady jest bezzwrotna- w odróżnieniu od kaucji) w wysokości 30 zł powinna być wpłacona na podane konto: 17 1240 1633 1111 0010 0107 6272 do dnia zamknięcia zapisów (czyli do 20 lutego 2020 roku) na warsztaty. W tytule proszę zawrzeć: IMIĘ_NAZWISKO_ WPDuJ2020. Reszta opłaty powinna być uiszczona w punkcie rejestracyjnym w dniu warsztatów.
 5. Uczestnik zobowiązany jest po przybyciu na warsztaty zgłosić się do miejsca zapisów, gdzie otrzyma identyfikator oraz materiały.
 6. Identyfikator należy nosić w czasie trwania warsztatów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia identyfikatorów uczestników.
 7. Materiały otrzymane w punkcie rejestracji należy podpisać czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem, aby ułatwić identyfikację w przypadku zaginięcia.
 8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich punktach programu warsztatów.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilno-prawnej za uczestników przebywających poza miejscem warsztatów.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację i publikowanie przez organizatorów filmów i zdjęć z warsztatów na których będzie widniał jego wizerunek.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania powyższych punktów regulaminu.

IV PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest organizator, czyli Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury ,,Xaverianum”.
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika oparte jest na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (“RODO”)
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika warsztatów następuje w celu rejestracji i udziału w warsztatach.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rejestracji do warsztatów, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wysłanie zgłoszenia.
 5. Dane uczestnika są przetwarzane do momentu:
 • w których ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wzięciem udziału w warsztatach
 • na organizatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi później
 1. Uczestnik ma prawo:
 • dostępu do treści danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art 6. ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora)
 1. W celu realizacji powyższych uprawnień należy zwrócić się do organizatora w formie pisemnej lub dokumentowej.
 2. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: kontrahenci organizatora współpracujący z nim; media.
 3. W przypadku gdyby uczestnik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane osobowe nie wychodzą poza Europejski Obszar Gospodarczy.