Regulamin Warsztatu Wnętrze Wokalisty

I UWAGI WSTĘPNE

 1. Organizatorami ,,Warsztatu – Wnętrze Wokalisty ” są:  Jezuicki Ośrodek Formacji
  i Kultury „Xaverianum” w Opolu oraz Zespół muzyczny “DA Xaverianum”
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie.
 3. Zgłoszenie swego uczestnictwa w ,,Warsztacie – Wnętrze Wokalisty” jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

II ZAPISY

 1. Zapisy odbywają się przez niniejszy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 2. Zapisy zakończą się z dniem 20 lutego 2021 roku.

III UCZESTNICY

 1. Udział w warsztacie mogą wziąć osoby od szesnastego roku życia. Warunkiem uczestnictwa osób pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia jest pisemna ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
 2. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest dokonanie rejestracji internetowej. Nie wolno udostępniać linku do spotkania osobom niezarejestrowanym. Na spotkanie będą wpuszczane tylko osoby, które się wcześniej się zarejestrowały.
 3. Drugim warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty w wysokości 10 złotych od osoby. Powinna być ona wpłacona na podane konto do dnia zamknięcia zapisów (czyli do 20 lutego 2021 roku) na warsztat. Liczymy na Państwa uczciwość i jeśli będą Państwo zbiorowo korzystać z jednego linku do spotkania to zapłacą Państwo odpowiednią kwotę. (Numer konta: 17 1240 1633 1111 0010 0107 6272; Tytuł przelewu: Nazwisko-Imię; Wnętrze Wokalisty). Jeśli opłata nie będzie dokonana, taki uczestnik mimo rejestracji poprzez formularz, nie będzie miał wstępu na Warsztat).
 4. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację i publikowanie przez organizatorów filmów
  i zdjęć z warsztatu na których będzie widniał jego wizerunek.
 5. W trakcie trwania warsztatu nie wolno nagrywać, robić zdjęć bez zgody organizatora.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania powyższych punktów regulaminu.

IV PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika są organizatorzy, czyli Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury ,,Xaverianum” oraz “Zespół DA Xaverianum”.
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika oparte jest na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (“RODO”)
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika warsztatu następuje w celu rejestracji
  i udziału w warsztacie.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rejestracji do warsztatu, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wysłanie zgłoszenia.
 5. Dane uczestnika są przetwarzane do momentu:
 • w których ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych
  z wzięciem udziału w warsztacie,
 • na organizatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny w zależności od tego, które
  z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi później.
 1. Uczestnik ma prawo:
 • dostępu do treści danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
  z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art 6. ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji powyższych uprawnień należy zwrócić się do organizatora w formie pisemnej lub dokumentowej.
 2. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: kontrahenci organizatora współpracujący z nim; media.
 3. W przypadku gdyby uczestnik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie
  z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane osobowe nie wychodzą poza Europejski Obszar Gospodarczy.