AKTUALNOŚCI

Nowenna do św. Franciszka Ksawerego

27/11/2023
Jarosław Studziński

DZIEŃ I

 „Człowiek został stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu – i dzięki temu zbawił dusze swoją” (ĆD 23). Taki jest cel życia ludzkiego, taki jest cel życia każdego z nas.

Św. Franciszku Ksawery, który przyjąłeś z rąk Boga życie, którym cię obdarował i od początku cieszyłeś się nim w gronie rodzinnym, w swojej ojczystej ziemi, a potem na drogach świata, uproś nam tę łaskę, abyśmy zgodnie z Bożym zamysłem umieli przyjmować własne życie, za nie dziękować i dobrze je przeżywać wszędzie, gdzie dane będzie nam żyć, na większą chwałę Boga i dla zbawienia duszy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Franciszku Ksawery, synu ziemi hiszpańskiej… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, od dzieciństwa wprowadzany w tajemnice wiary… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, wychowywany w duchu szacunku do ludzi… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, umiejący cieszyć się otrzymanym życiem… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, pełen wiary w zamysły Ojca Przedwiecznego… módl się za nami

Módl się za nami św. Franciszku Ksawery… Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę sama gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ II

 „Inne rzeczy na powierzchni ziemi stworzone zostały dla człowieka i po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do celu, dla którego został stworzony” (ĆD 23). Taki jest cel każdego stworzenia. Wszystko co jest stworzone jest darem Boga dla człowieka i ma mu służyć.

Święty Franciszku Ksawery, który nie tylko otrzymałeś życie, ale także liczne dary, by ci pomagały w drodze do osiągnięcia wiecznego życia, uproś nam tę łaskę, abyśmy umieli dobrze wykorzystać dary, którymi ubogacone jest nasze życie. Uproś nam potrzebną mądrość, abyśmy umieli dobrze posługiwać się Bożymi darami.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Franciszku Ksawery, uczący się życia w rodzinnym zamku Xaver… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, studencie uczelni paryskich… módl się za nami
Święty Franciszku Ksawery, zgłębiający tajniki teologii… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, pełen wiary w zamysły Ojca Przedwiecznego… módl się z nami
Święty Franciszku Ksawery, wrażliwy na natchnienia Ducha Świętego… módl się za nami

Módl się za nami św. Franciszku Ksawery… Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę sama gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ III 

 Rzeczy tej ziemi, wszystko co jest stworzone dla człowieka, powinno przez niego być używane w takim stopniu w jakim go wspomaga do osiągnięcia celu życia, a w takim stopniu powinien ich unikać w jakim mu przeszkadzają do osiągnięcia celu życia (zob. ĆD 23).

Święty Franciszku Ksawery uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy umieli w sposób właściwy posługiwać się tym wszystkim, co Bóg oddał do naszej dyspozycji. Uproś nam potrzebną mądrość, byśmy wśród rzeczy tego świata brali jedynie te, które pomogą nam lepiej służyć, czcić i oddać chwałę Bogu, a przez to zbawić nasze dusze.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Franciszku Ksawery, po Bożemu patrzący na rzeczywistość ziemi… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, roztropnie korzystający ze zdolności intelektualnych… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, żyjący ubogo i skromnie… módl się za nami
Święty Franciszku Ksawery, mający zawsze na uwadze cel swojego życia… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, szanujący wszystko co zostało stworzone przez Boga… módl się za nami

Módl się za nami św. Franciszku Ksawery… Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę sama gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ IV

 Myśliciel XVI wieku powiedział, że „człowiek musi nieustannie stawać się wolnym wobec wszystkich rzeczy stworzonych, jeżeli to zostało pozostawione całkowicie swobodnej decyzji naszej wolnej woli, a nie zostało zakazane” (ĆD 23). Wszystko jest dla człowieka, a człowiek jest Boży.

Święty Franciszku Ksawery, który miałeś wielkie wyczucie świata i głębokie rozumienie siebie, uproś nam tę łaskę, abyśmy zawsze pamiętali, że Bóg obdarował nas tym światem, a my mamy w nim zachowywać się jak dobrzy zarządcy, a nie właściciele. Uproś nam łaskę wolności wobec wszystkiego, co zostało oddane do naszej dyspozycji.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Franciszku Ksawery, człowieku według Serca Jezusowego… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, gorliwy naśladowco Pana Jezusa… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, niestrudzenie nauczający Jezusowej Ewangelii… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, troszczący się o ubogich i krzywdzonych… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, zawsze ukazujący ostateczny cel życia ludzkiego… módl się za nami

Módl się za nami św. Franciszku Ksawery… Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę sama gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ V

 Człowiek ma wiele pragnień. „Tak więc chodzi o to, byśmy ze swojej strony nie pragnęli bardziej zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż pogardy, życia długiego niż krótkiego; i – co za tym idzie – byśmy spośród wszystkich pozostałych rzeczy pragnęli tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliśmy stworzeni” (ĆD 23).

Święty Franciszku Ksawery, który miałeś tak wielkie zrozumienie ważności pragnień w życiu człowieka, uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy w naszym życiu mieli dobre pragnienia. Uproś, abyśmy „pragnęli tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliśmy stworzeni” (ĆD 23).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…,

Święty Franciszku Ksawery, zatroskany o poznanie woli Bożej w życiu… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, posłuszny Bożym przykazaniom… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, poszukujący w życiu jedynie chwały Bożej… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, człowieku wielkich pragnień… módl się za nami
Święty Franciszku Ksawery, pragnący odznaczyć się w służbie Bożej… módl się za nami

Módl się za nami św. Franciszku Ksawery… Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę sama gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ VI

 Celem życia ludzkiego jest „chwała, cześć i służba Bogu” (ĆD 23). Zatem wszystkie jego „zamiary, czyny i prace skierowane powinny być wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu” (ĆD 45).

Święty Franciszku Ksawery, który w pewnym okresie życia zrozumiałeś, że całe twoje życie ma jedynie sens w służbie dla Boga, uproś także i dla nas tę łaskę, aby całe nasze życie, „wszystkie nasze zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boskiego Majestatu”.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Franciszku Ksawery, czcicielu Trójcy Przenajświętszy… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, pragnący na wzór Pan Jezusa żyć jedynie dla Boga… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, podejmujący trudy misyjne, aby uczyć prawdy o Bogu… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, w posłudze misyjnej całkowicie ufający Bogu… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, wielki misjonarzu Indii i Japonii… módl się za nami

Módl się za nami św. Franciszku Ksawery… Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę sama gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ VII

 „Wyobrażając sobie Chrystusa, naszego Pana, obecnego i rozpiętego na krzyżu, trzeba z Nim rozmawiać o tym, że chociaż był Stwórcą, stał się człowiekiem, a mając życie wieczne, przyjął śmierć doczesną i w ten sposób umarł za moje grzechy. Następnie spoglądając na siebie samego, i pytać, co uczyniłem dla Chrystusa, co czynię dla Chrystusa i co powinienem uczynić dla Chrystusa. I tak widząc Go takim rozpiętym na krzyżu, rozważyć wszystko, co się z tym łączy” (ĆD 53).

Święty Franciszku Ksawery, wiemy z opisów twojego życia, że byłeś człowiekiem modlitwy. Często klęczałeś przed krzyżem, wpatrując się w Ukrzyżowanego. Rozmawiałeś z Panem Jezusem. Uproś także i nam tę łaskę, abyśmy umieli się modlić, spotykać z Panem Jezusem Ukrzyżowanym i byśmy zawsze pamiętali o tym, co Jezus uczynił dla nas i byśmy pytali się z niepokojem o to, co my teraz czynimy dla Chrystusa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Franciszku Ksawery, powołany do pójścia za Panem Jezusem… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, pragnący upodobnić się do Pana Jezusa… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, człowieku modlitwy i kontemplacji… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, zatroskany, aby wszystko czynić dla Pana Jezusa… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, często adorujący Ukrzyżowanego… módl się za nami

Módl się za nami św. Franciszku Ksawery… Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę sama gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ VIII

 „Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy Twej łaskawej pomocy ofiaruję się w obliczu nieskończonej dobroci Twojej i przed chwalebną Matką Twoją i wszystkimi świętymi dworu niebieskiego. Chcę i pragnę i taka jest moja dobrze przemyślana decyzja, byle to tylko było ku lepszej służbie Tobie i większej Twojej chwale, że Cię będę naśladował w znoszeniu wszystkich zniewag, w pogardzie i całkowitym ubóstwie, tak rzeczywistym jak duchowym, jeżeli Twój najświętszy Majestat zechce mnie wybrać i przyjąć do takiego rodzaju życia i stanu” (ĆD 98).

Święty Franciszku Ksawery, takie ofiarowanie „Odwiecznemu Panu wszystkich rzeczy” uczyniłeś pewnego dnia w czasie swojego nawrócenia. Potem przez całą resztę życia robiłeś wszystko, aby być wiernym temu ofiarowaniu. Uproś i nam tę łaskę, abyśmy w służbie Panu Wszechświata, Odwiecznemu Królowi oddali wszystko czym jesteśmy i co posiadamy i nie pokładali żadnej nadziei w tym świecie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Franciszku Ksawery, wzorze całkowitego oddania się Panu Bogu… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, wielki misjonarzu Indii i Japonii… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, ożywiony pragnieniem ewangelizacji Chin… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, zabiegający o ulżenie uciskanym przez kolonizatorów… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, gorliwy w trosce o zbawienie bliźnich… módl się za nami

Módl się za nami św. Franciszku Ksawery… Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę sama gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ IX

 „Rozważyć przemówienie, jakie Chrystus, nasz Pan, wygłasza do swoich sług i przyjaciół (…). Zaleca im, by wszystkim chcieli udzielać pomocy i pociągali ich najpierw do najwyższego ubóstwa duchowego, a jeżeli Majestatowi Bożemu to by się podobało i do tego ich wybrał, także do ubóstwa rzeczywistego; następnie do przyjmowania obelg i pogardy, ponieważ z tych dwóch wyłania się pokora. Tak więc są trzy stopnie: najpierw ubóstwo przeciw bogactwu, następnie obelgi i pogarda przeciw zaszczytom światowym, wreszcie pokora przeciw pysze. Niech przez te trzy stopnie pociągają do wszystkich innych cnót” (ĆD 146).

Święty Franciszku Ksawery, który tak uważnie wsłuchiwałeś się w naukę Chrystusa i realizowałeś ją w swoim misjonarskim życiu, uproś i nam tę łaskę, abyśmy byli zawsze posłuszni głosowi Pana Jezusa i byśmy wszystkie Jezusowe nauki wcielali w swoje osobiste życie i tego nauczali, czego pragnie Boska Dobroć.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Franciszku Ksawery, zatroskany o poznanie Jednorodzonego Syna Bożego… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, pragnący upodobnić się do Jezusa… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, odważnie poszukujący dusz dla Chrystusa… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, ożywiony pragnieniem pomagania duszom… módl się za nami 
Święty Franciszku Ksawery, wzorze wszystkich misjonarzy… módl się za nami

Módl się za nami św. Franciszku Ksawery… Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę sama gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.